Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

Audyt energetyczny określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynku prywatnego lub firmowego. Proponując kilka opcji wskazuje rozwiązanie najbardziej optymalne pod względem kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz wygenerowanych dzięki niemu oszczędności energii. Audyt jest jednocześnie założeniem do projektu budowlanego. Audyty energetyczne zostały w Polsce wprowadzone przepisami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 1998 roku, a aktualną ich podstawą jest zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 17.10.2008 r. i nowelizowana 21 grudnia 2022 r.

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku oraz wskazuje najbardziej optymalny zakres prac modernizacyjnych. Audyt to podstawa do prawidłowej decyzji o zakresie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu.

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • stosowanie wszelkich dostępnychurządzeń pozyskujących energię zeźródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Audyt nie jest dokumentacją techniczną, ale stanowi założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zebranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyty energetyczne wprowadzono jako element wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obecnie działającego na podstawie Ustawy z 21.11.2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 223 poz. 1459 ) i są dokumentami niezbędnymi przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną zgodnie z tą ustawą.

Przedmiotem audytów energetycznych wg wymienionej ustawy mogą być budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła. Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Audyty wykonuje się także dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt jest jedną z usług objętą obowiązującą od 1 stycznia br. termomodernizacyjną ulgą podatkową, z której mogą skorzystać właściciele domów.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora – ich listę można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Dokument jest ważny do czasu przeprowadzenia kolejnego audytu.

Czyste Powietrze w roku 2023

Program Czyste Powietrze to rządowe wsparcie skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła. Wszystko to w celu walki o czyste, wolne od smogu i szkodliwych substancji powietrze. Najnowsza edycja programu realizowana będzie aż do 2029 roku, a jej budżet 103 mld zł.

Najnowsza odsłona Czystego Powietrza ruszyła 3 stycznia 2023 roku. W porównaniu do wcześniejszych edycji, nastąpiły ważne zmiany dotyczące: 

 • wysokości progów dochodowych, 
 • kwot dofinansowania 
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca, 
 • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku, 
 • obowiązkowego audytu energetycznego budynku. 

Audyt przeprowadzany pod kątem programu Czyste Powietrze musi spełnić wymogi, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku. I choć jest obowiązkowy tylko w przypadku dofinansowania na tzw. głęboką termomodernizację, zaleca się go wykonać również w przypadku mniejszego zakresu prac.

Kto może dostać dofinansowanie Czyste Powietrze?

Istnieją dwa konieczne do spełnienia warunki, bez których nie otrzyma się dofinansowania. Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. 

Czyste Powietrze – progi dofinansowań

W najnowszej edycji programu Czyste Powietrze dofinansowania są wyższe niż poprzednio. Jednocześnie został podniesiony próg dochodowy, dzięki czemu więcej gospodarstw domowych będzie w stanie ubiegać się o dotacje. Przewidziane zostały trzy progi dofinansowań – podstawowy, podwyższony i maksymalny. Ich wysokość zależeć będzie od dochodów osób ubiegających się o udział w programie.

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Podstawa prawna: