Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna to obligatoryjna część całego projektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia tego rodzaju dokumentacji spoczywa również na właścicielach zabudowy jednorodzinnej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i stosownych rozporządzeń. Jest to dokument określający klasę energetyczną budynku już na etapie jego projektowaniaDzięki temu inwestor zyskuje możliwość dokonania niezbędnych zmian po to, by poprawić efektywność energetyczną. W takiej analizie znajduje się zbiór danych i wskaźników dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania obiektu na energię niezbędną do jego ogrzania, do działania wentylacji i klimatyzacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Są w niej więc uwzględnione najważniejsze aspekty, które przekładają się na koszty eksploatacyjne. 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze wytyczne techniczne nakazują również uwzględnić wymagania w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a także ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Z zadania tego można się wywiązać poprzez zlecenie sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Każdorazowo należy uwzględnić w takim bilansie m.in. wielkość i złożoność bryły budynku, straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia czy stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotyczy więc wielu aspektów i warunków technicznych. Celem sporządzenia tego typu opinii jest przede wszystkim racjonalizacja i optymalizacja ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej tak, żeby były utrzymane na maksymalnie niskim poziomie, zapewniając jednocześnie komfort użytkownikom przestrzeni.

Czym różni się świadectwo charakterystyki energetycznej od projektowanej charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane także certyfikatem energetycznym) jest w przeciwieństwie do omawianego dokumentu, sporządzane już po zakończeniu budowy domu. Określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem nowopowstałego budynku, wynikających z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych. Nie uwzględnia sposobu użytkowania domu przez mieszkańców.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kolejnym dokumentem, który należy uzyskać. W jego przypadku dane nie są jedynie szacunkowe, a wynikają z precyzyjnych pomiarów. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna a projektowana charakterystyka energetyczna.

Mimo podobieństwa nazw i celu tworzenia omawianych dokumentów one także się różnią. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna dotyczy gotowego projektu domu jednorodzinnego i jest dołączana do dokumentacji technicznej przez architekta. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, niezbędna jest jednak projektowana charakterystyka energetyczna. Dzięki niej projekt może zostać zaadaptowany do warunków lokalnych panujących na konkretnej działce. Chodzi m.in. o położenie budynku względem stron świata, strefy klimatycznej, wiatrowej i śniegowej oraz wybrane planowane rozwiązania budowlano-instalacyjne.

Kto może sporządzać charakterystykę energetyczną?

Z przepisów wynika (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego), że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant (architekt), jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Decyzja należy do projektanta.