INNE USŁUGI

Projektowana charakterystyka energetyczna – co to takiego?

Projektowana charakterystyka energetyczna to obligatoryjna część całego projektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia tego rodzaju dokumentacji spoczywa również na właścicielach zabudowy jednorodzinnej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i stosownych rozporządzeń. Jest to dokument określający klasę energetyczną budynku już na etapie jego projektowaniaDzięki temu inwestor zyskuje możliwość dokonania niezbędnych zmian po to, by poprawić efektywność energetyczną. W takiej analizie znajduje się zbiór danych i wskaźników dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania obiektu na energię niezbędną do jego ogrzania, do działania wentylacji i klimatyzacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Są w niej więc uwzględnione najważniejsze aspekty, które przekładają się na koszty eksploatacyjne. 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze wytyczne techniczne nakazują również uwzględnić wymagania w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a także ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Z zadania tego można się wywiązać poprzez zlecenie sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Każdorazowo należy uwzględnić w takim bilansie m.in. wielkość i złożoność bryły budynku, straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia czy stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotyczy więc wielu aspektów i warunków technicznych. Celem sporządzenia tego typu opinii jest przede wszystkim racjonalizacja i optymalizacja ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej tak, żeby były utrzymane na maksymalnie niskim poziomie, zapewniając jednocześnie komfort użytkownikom przestrzeni.

Czym różni się świadectwo charakterystyki energetycznej od projektowanej charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane także certyfikatem energetycznym) jest w przeciwieństwie do omawianego dokumentu, sporządzane już po zakończeniu budowy domu. Określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem nowopowstałego budynku, wynikających z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych. Nie uwzględnia sposobu użytkowania domu przez mieszkańców.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kolejnym dokumentem, który należy uzyskać. W jego przypadku dane nie są jedynie szacunkowe, a wynikają z precyzyjnych pomiarów. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna a projektowana charakterystyka energetyczna.

Mimo podobieństwa nazw i celu tworzenia omawianych dokumentów one także się różnią. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna dotyczy gotowego projektu domu jednorodzinnego i jest dołączana do dokumentacji technicznej przez architekta. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, niezbędna jest jednak projektowana charakterystyka energetyczna. Dzięki niej projekt może zostać zaadaptowany do warunków lokalnych panujących na konkretnej działce. Chodzi m.in. o położenie budynku względem stron świata, strefy klimatycznej, wiatrowej i śniegowej oraz wybrane planowane rozwiązania budowlano-instalacyjne.

Kto może sporządzać charakterystykę energetyczną?

Z przepisów wynika (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego), że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant (architekt), jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Decyzja należy do projektanta.

Doradztwo w zakresie doboru systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i odnawialnych źródeł energii.

Działalność firmy to także doradzanie w zakresie ekonomicznych, efektywnych i ekologicznych źródeł ogrzewania dla różnego rodzaju nieruchomości. Rekomendujemy montaż pomp ciepła i rekuperacji, jako urządzeń wpływających na efektywność systemów ogrzewania. W połączeniu z kompleksową termomodernizacją budynku i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii pozwalają każdemu na prawdziwą niezależność energetyczną. Zalecamy instalowanie stacji klimatyzacji z opcją ciepłego nawiewu, który można skutecznie wykorzystać w pierwszych okresach chłodnych miesięcy.

Dokonujemy analizy alternatywnych źródeł energii, która powinna pokazywać możliwości wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dla konkretnego obiektu.

Nowoczesne ogrzewanie czy wentylacja pomieszczeń muszą uwzględniać aspekt ekologiczny i dotyczy to zarówno osób indywidulanych, jak i przedsiębiorstw. Montaż pomp ciepła i klimatyzacji to doskonały pomysł, jeśli podczas budowy lub remontu nieruchomości została wykonana kompleksowa jej termomodernizacja. Zastosowanie rekuperacji pozwala wykorzystać energię uzyskaną z wnętrz pomieszczeń i efektywnie wymieniać powietrze. Zastosowanie fotowoltaiki pozwoli zasilić te urządzenia darmowym prądem.

Wyznaczanie współczynników LAF

Wraz z opublikowaniem ustawy z dn. 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, zmianie uległy przepisy prawa energetycznego, nakładając na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek określenia współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku i uwzględnia je w przyjętych rozliczeniach, w celu wyrównania ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej między mieszkańcami. Sugerowaną i najbardziej miarodajną metodą jest wyznaczenie współczynników wyrównawczych LAF, które uwzględniają niekorzystne pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych.   

Istnieją dwie metody wyznaczania współczynników LAF – uproszczona oraz obliczeniowa. 

Wyznaczając współczynniki LAF najczęściej opieramy się na metodzie obliczeniowej, dzięki której możliwe jest precyzyjne wyznaczenie współczynników wyrównawczych dla każdego lokalu. Każdy lokal poddawany jest indywidualnej analizie, polegającej na obliczeniu jednostkowych strat ciepła oraz przyporządkowaniu do niego właściwych współczynników wyrównawczych. Takie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku. 

W metodzie obliczeniowej uwzględniany jest m.in.: 

 • stan techniczny budynku 
 • strefę klimatyczną, w której leży budynek 
 • rodzaj i powierzchnię przegród 
 • usytuowanie budynku względem stron świata 
 • izolację termiczną przegród 
 • stolarkę okienną i drzwiową
 • osłonięcie budynku 
 • straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek schodowych 
 • dokładną powierzchnię użytkową każdego lokalu

Oferowany zakres opracowania 

Efektem prac audytowych w zarządzanych przez Państwa budynkach jest kompleksowy raport końcowy, który zawiera: 

 • Informacje o wykorzystanej metodologii obliczeniowej 
 • Spis zastosowanych norm oraz przepisów prawnych w zakresie wykonanego zlecenia 
 • Stan izolacyjności poszczególnych przegród budowlanych w budynku
 • Zyski i straty ciepła zależne od usytuowania poszczególnego lokalu względem stron świata
 • Zapotrzebowanie każdego z lokali na ciepło do celów ogrzewania i wentylacji
 • Sumaryczne zestawienie strat ciepła w budynku
 • Zapotrzebowanie na moc cieplną oraz energię użytkową
 • Wykaz współczynników LAF wyznaczonych dla poszczególnych lokali 
 • Zestawienie współczynników LAF wyznaczonych 2 metodami, zapotrzebowania na moc oraz na energię użytkową.

Odpowiednie wyznaczenie współczynników wyrównawczych LAF ma duży wpływ na prawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania. Podział kosztów dla użytkowników często budzi wiele wątpliwości, dlatego ważne jest, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Niezbędne jest w tym celu posiadanie odpowiednich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy w zakresie fizyki budowli, energetyki i budownictwa.